Transparantiebenchmark matrix (Dutch only)

Transparency Benchmark Matrix

 De hieronder getoonde transparantiebenchmark matrix is opgesteld op basis van de vragen welke in 2011 gesteld werden over de verslaglegging over 2010. De matrix is een inhoudsopgave en beantwoordings mechanisme ineen. Deze is bedoelt als handreiking voor de lezer welke volgens de principes van de Transparantiebenchmark vergelijkingen wil maken met andere organisaties.   

Als u meer informatie wilt over de Transparantiebenchmark verwijzen wij naar de speciale website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: http://www.transparantiebenchmark.nl/ 

Jaarlijks worden hier in het vierde kwartaal vergelijkende scores getoond van alle deelnemende organisaties over de rapportages uit het voorgaande rapportage jaar.    

In 2010 nam FMO voor het eerst deel aan de Transparantiebenchmark: http://www.transparantiebenchmark.nl/bedrijven/159/2010

 

Vraagstelling

Toelichting op de vraag / indicatoren / antwoord

Verwijzing in verslag

Profiel

 

 

 

1

Bevat de verantwoordingsinformatie een beschrijving van de aard en omvang van de organisatie, inclusief beschrijving van eventuele dochterorganisaties en deelnemingen?

 • De juridische structuur van de organisatie, inclusief eventuele groepsstructuur.
 • De landen waarin de organisatie actief is.
 • De organisatieactiviteiten per land of regio, per divisie of per productieproces.
 • De producten en/of diensten die de organisatie levert, alsmede indien van toepassing de merken die de organisatie voert

About FMO
Report of the Management Board - Group Performance - Financial highlights
Report of the Management Board - Our People - Organizational structure
Report of the Management Board - Sector focus
Report of the Supervisory Board - Supervisory Board structure and role

2

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de kernprocessen en -activiteiten van de organisatie?

Ja

About FMO - Vision and  Mission
About FMO - Strategy

2.1

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de impact van de eigen bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving?

Ja

About FMO - Key Figures
About FMO - Sustainable Development Impact
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint

2.2

Wordt in de beschrijving van de impact van de eigen activiteiten op mens, milieu en samenleving ingegaan op tenminste twee aspecten die relevant zijn voor de sector waarin de onderneming opereert?

Ja

1. About FMO - Vision and Mission ("FMO finances entrepreneurs in developing countries because we believe that a thriving private sector fuels economic and social progress. Entrepreneurship is key into creating sustainable economic growth and improving people’s living standards. We invest capital and knowledge in companies, financial institutions and projects . We do it with an ultimate goal: to empower people to employ their skills and improve their own quality of life")

2. About FMO - Sustainable Development Impact ("Sustainability is intrinsic to FMO’s business and we seek to invest in projects that have high potential to positively affect all spheres of development – not just economic. We invest with the goal of having broad economic, social, environmental and governance impact in our clients’ countries",

3. Report of the Management Board - Outlook 2012 - ("The increased attention to climate change offers opportunities for FMO to mobilize private sector funds for climate change. Our expanding sustainable energy portfolio gives us a good basis. We will undertake more climate change activities, in order to position FMO further as a leading Development Finance Institution (DFI) in climate finance")

3

Bevat de verantwoordingsinformatie een samenvatting van het organisatieprofiel met kwantitatieve informatie over de omvang van de organisatieactiviteiten?

 • Aantal medewerkers
 • Hoeveelheid geleverde producten en/of diensten
 • Omzet- of opbrengstgegevens
 • Omvang van de activa van de organisatie
 • Operationele kostenontwikkeling

About FMO - Key Figures
Report of the Management Board - Group Performance - Financial highlights
Report of the Management Board - Financial results
Report of the Management Board - Our People - Employee Figures

4

Bevat de verantwoordingsinformatie een overzicht van de (internationale) keten waarin de organisatie opereert?

 • Belangrijkste categorieën toeleveranciers.
 • Belangrijkste afzetmarkten en categorieën afnemers.
 • Belangrijkste onderaannemers.
 • De (internationale) handels-, financierings- en eigendomsrelaties van de organisatie.
 • Toeleveranciers: shareholders, investors : About FMO - Who we are, Report of the Management Board - Products and services, Report of the Management Board - Government Funds
 • Afzetmarketen en afnemers: About FMO - At a glance ("entrepeneurs in developing countries"), Report of the Management Board - Sustainability, Report of the Management Board - Sector Focus
 • Onderaannemers: fund managers: Report of the Management Board - Private Equity - Active partnerships, Report of the Management Board - Government Funds
 • Financiers: Government Funds

   

4.1

Welke van de onderstaande punten over ketenverantwoordelijkheid staan beschreven in de verantwoordingsinformatie?

 • De impact van de keten op mens, milieu en samenleving.
 • De mate waarin de maatschappelijke aspecten die spelen in de keten waarin de onderneming actief is, beïnvloedbaar zijn door de onderneming.
 • De mate van (internationale) samenwerking binnen de keten waarin de onderneming actief is.
 • Algemeen: Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach
 • Impact: Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint, Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
 • Maatschappelijke aspecten in de keten: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, ESG Incentives, Improving corporate governance in practice, Development impact evaluation results
 • Internationale samenwerking: Report of the Management Board - Outlook 2012 - Partners,  Report of the Management Board - Private Equity - Active partnerships, Report of the Management Board - Stakeholder Engagement - Stakeholder engagement in practice

Strategie en beleid

 

 

 

5

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de algehele strategie van de organisatie?

Ja

About FMO - Strategy
About FMO - Vision and Mission
Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer

5.1

Gaat de beschrijving van de strategie in op de strategische prioriteiten van de organisatie, inclusief tijdsaanduiding van de betreffende prioriteiten voor bijvoorbeeld de komende 3 tot 5 jaar?

Ja

Report of the Management Board - Outlook 2012 (prioriteiten: innovation and leadership, sustainability, partners, mobilizing finance, development impact)

6

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de visie en strategie van de organisatie met betrekking tot MVO?

Ja

About FMO - Strategy
About FMO - Vision and Mission
Report of the management Board - From the Chief Executive Officer
Report of the Management Board - Sustainability ("Our Moving Frontiers strategy, (...), emphasizes the importance of meeting environmental, social and governance (ESG) standards")
Report of the management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
Report of the management Board - Sustainability - Embedding ESG

6.1

Is in de toelichting op de MVO visie en strategie aangegeven welke specifieke gedragscodes worden gevolgd en/of aan welke (internationale) conventies en richtlijnen de onderneming zich conformeert? Let op: het gaat bij deze vraag enkel om externe gedragscodes.

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
Risk Management - Compliance and regulatory risks

6.2

Zijn in de toelichting op de MVO visie en strategie de strategische prioriteiten benoemd?

Ja

About FMO - Strategy
Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer
Report of the Management Board - Sustainability

6.3

Bevat de verantwoordingsinformatie een verklaring van het bestuur of de directie (mogelijk in de vorm van een voorwoord of apart hoofdstuk) waarin tenminste drie van onderstaande elementen expliciet zijn beschreven?

 • De relevantie van de maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de onderneming.
 • De meest relevante ontwikkelingen in de afgelopen verslaggevingsperiode.
 • De belangrijkste maatregelen en doelstellingen van de onderneming ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bijvoorbeeld de komende 3 tot 5 jaar.
 • Vooruitzichten met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten ten aanzien van de financieel-economische, milieugerelateerde en sociale resultaten van de onderneming.
 • Samenwerking met de stakeholders ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer
Report of the Management Board - Outlook 2012
Report of the Management Board - FMO in 2011
Report of the management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
Report of the Management Board - Stakeholder Engagement

7

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de risico’s en/of mogelijkheden van MVO voor de uitwerking van de bedrijfsstrategie?

Ja

Report of the Management Board - Outlook 2012 - Sustainability
Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluation results
Report of the Management Board - Sector Focus (bevat de mogelijkheden (goede opbrengsten en positive werking op ontwikkeling, levensstandaard, etc.), maar ook twee paragrafen over dilemma's/risico's op het gebied van energy en housing)
Report of the Management Board - Risk Management

7.1

Wordt in de verantwoordingsinformatie concreet aangegeven op welke manier de organisatie van plan is met de risico's en/of mogelijkheden met betrekking tot MVO om te gaan?

Ja

Report of the Management Board - Outlook 2012 - Sustainability
Report of the Management Board - Sustainability
Report of the Management Board - Risk Management - Strategic risks
Report of the Management Board - Sector Focus

8

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op het gevoerde beleid van de organisatie ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid?

Ja, een specifieke toelichting, waarbij zowel op milieugerelateerde als sociale uitdagingen bij verantwoord ketenbeheer wordt ingegaan.

Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach ("We address our suppliers on their environmental and social behavior whenever we deem relevant and possible to such an extent that is acceptable for FMO")
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Sustainability - ESG incentives
Report of the Management Board - Sustainability - Improving governance
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint ("Striving for sustainable supply chain management, we prefer suppliers that have ESG standards acceptable for FMO and offer the best combination of sustainable products, services and entrepreneurship.")
Report of the Management Board - Sector focus


 

8.1

Op welke van de onderstaande punten gaat de toelichting op het beleid ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid in?

 • Mensenrechten en de beleidsmatige uitgangspunten en doelstellingen die de onderneming hierbij hanteert.
 • Omkoping en corruptie en de beleidsmatige uitgangspunten en doelstellingen die de onderneming hierbij hanteert.
 • Het bereik van het beleid ten aanzien van toeleveranciers, door duidelijk te maken in hoeverre eisen worden gesteld aan indirecte toeleveranciers.
 • Mensenrechten: Report of the Management Board -Sustainability - Embedding ESG ("Our ESG criteria including for example human rights issues are embedded in our investment criteria and exclusion list"), Report of the Management Board -Sustainability - ESG action plans (internationale standaarden die FMO naleeft bevatten mensenrechtenbepalingen)
 • Omkoping en corruptie: Report of the Management Board - Risk Management - Strategic risks, Report of the Management Board - Risk Management - Compliance and regulatory risks, Ant-Bribery & Corruption policy, link: http://www.fmo.nl/anti-bribery--corruption-statement
 • Toeleveranciers:  Report of the Management Board -Sustainability - Sustainability management approach ("We address our suppliers on their environmental and social behavior whenever we deem relevant and possible to such an extent that is acceptable for FMO. Applying a practice what we preach attitude") Report of the Management Board -Sustainability - Reducing FMO's own footprint ("Striving for sustainable supply chain management, we prefer suppliers that have ESG standards acceptable for FMO and offer the best combination of sustainable products, services and entrepreneurship.")

Bestuurstructuur en managementbenadering

 

 

 

9

Bevat de verantwoordingsinformatie een beschrijving van de Raad van Bestuur (en van de Raad van Commissarissen indien van toepassing), inclusief een toelichting op de achtergronden en bestuurstaken van bestuurders?

Ja, de namen van de leden van de RvB (en RvC indien van toepassing) zijn benoemd, met een toelichting op tenminste drie van onderstaande punten.

 • Taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders
 • Bestuurstermijnen
 • Achtergrond van de bestuurders
 • Overige bestuursfuncties van bestuurders

About FMO - Governance Structure
Management Board biographies, link: http://www.fmo.nl/biographies
Supervisory Board biographies, link: http://www.fmo.nl/biosb
Report of the Supervisory Board - Supervisory Board structure and role
Report of the Supervisory Board - Supervisory Board activities
Report of the Supervisory Board - Corporate Governance

10

Bevat de verantwoordingsinformatie een beschrijving van de organisatiestructuur op het niveau van de belangrijkste decentrale organisatie-eenheden (divisies, business units of landen)?

Ja

Report of the Management Board - Our People - Organizational Structure

10.1

Bevat de verantwoordingsinformatie een schematische weergave van de organisatiestructuur (organogram)?

Ja

Report of the Management Board - Our People - Organizational Chart, link: http://www.fmo.nl/organization-chart

11

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie ten aanzien van MVO?

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - Sustainabililty management approach

11.1

Op welke van de onderstaande punten gaat de toelichting op de managementstructuur ten aanzien van MVO in?

 • De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het hoogste bestuurslichaam bij de strategie en de resultaten van de organisatie op het gebied van MVO.
 • De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van toezichthouders (bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen of een speciaal daartoe ingestelde commissie) bij de strategie en de resultaten van de organisatie op het gebied van MVO.
 • Hoogste bestuursorgaan: Report of the Management Board -Sustainability - Sustainabililty management approach
 • Toezichthouders: FMO beschouwt MVO als integraal onderdeel van ondernemerschap. Derhalve ziet ook de Raad van Commissarissen toe op MVO binnen FMO: Report of the Supervisory Board - Supervisory Board activities ("The Supervisory Board was highly involved in the preliminary work done last year to develop FMO’s new strategy for 2013-2016. The bank reaffirmed its mission to fight poverty in developing countries through providing sustainable finance in sectors that have the potential for high development impact.")

12

Geeft de verantwoordingsinformatie inzicht in hoe maatschappelijke resultaten worden meegewogen bij de vaststelling van de beloning van bestuurders?

Ja

Report of the Supervisory Board - FMO's remuneration policy (Performance related pay)

12.1

Maakt de toelichting in kwantitatieve termen duidelijk welk deel van de totale beloning afhankelijk is van maatschappelijke resultaten?

Ja

Report of the Supervisory Board - FMO's remuneration policy - (Renumeration of the Management Board table and Performance related pay (%) table)

13

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting van de wijze waarop de dialoog met stakeholders structureel is ingericht?

Ja

About FMO - Stakeholders
Report of the Management Board - Stakeholder Engagement

13.1

Bevat de verantwoordingsinformatie eveneens commentaar van stakeholders zelf?

Nee

14

Bevat de verantwoordingsinformatie een beschrijving van het managementsysteem met betrekking tot MVO?

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach

 14.1

Op welke van de onderstaande aspecten gaat de toelichting op het managementsysteem met betrekking tot MVO in?

 • Informatie over risicomanagement
 • Informatie over de analyse van economische, milieu, -en sociale aspecten van de bedrijfsvoering
 • Naleving van wet -en regelgeving
 • Inrichting van het managementsysteem
 • Uitvoering van (interne) audits en andere monitoringactiviteiten (waaronder bijvoorbeeld certificatie van management systemen)
 • Beoordelings- en beloningsystemen
 • Feedback en evaluatiesystemen (inclusief beleidsevaluaties)
 • Risicomanagement: Report of the Management Board - Risk management
 • Analyse ESG: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluation results, Report of the Management Board - Private Equity - ESG developments
 • Wet- en regelgeving: Report of the Management Board - Risk management, Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
 • Inrichting: Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach
 • Audits: KPMG Auditor's Report
 • Beoordeling en beloning: Report of the Supervisory Board - FMO's remuneration policy
 • Feedback en evaluatie: Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluation results

14.2

Wordt in de verantwoordingsinformatie expliciet toegelicht hoe externe stakeholders eventuele klachten kenbaar kunnen maken en de wijze waarop de organisatie klachten behandeld?

Ja

Report of the Management Board - Stakeholder Engagement - Responding to issues

15

Bevat de verantwoordingsinformatie een beschrijving van de activiteiten van de organisatie op het gebied van ketenverantwoordelijkheid, alsmede het managementsysteem met betrekking tot de keten?

Ja. Inclusief een toelichting op de verankering van maatschappelijke overwegingen in het inkoopproces en/of klantacceptatieproces.

Report of the Management Board -Sustainability - Sustainabililty management approach ("We address our suppliers on their environmental and social behavior whenever we deem relevant and possible to such an extent that is acceptable for FMO. Applying a practice what we preach attitude")
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Sustainability - ESG incentives
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's footprint

15.1

Op welke van de onderstaande aspecten gaat de toelichting op de activiteiten van de organisatie ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid in?

 • Informatie over het proces om individuele toeleveranciers met een verhoogd risicoprofiel te kunnen identificeren
 • Informatie over de analyse van economische, milieu- en sociale aspecten in de keten
 • Bewaken en naleven van interne en externe regelgeving
 • Stimuleren van standaarden voor managementsystemen in de keten
 • Uitvoering van audits en andere monitoringsactiviteiten in de keten
 • Verhoogd risicoprofiel: toeleveranciers in de zin van kantoorproducten: Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach; toeleverenciers in de zin van de financiële keten: Report of the Management Board - Risk Management
 • ESG in keten: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluation results, Report of the Management Board - Private Equity - ESG developments
 • Regelgeving: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice, Risk Management - Compliance and regulatory risks
 • Stimuleren standaarden: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the Management Board - Sustainability - ESG incentives,  Report of the Management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
 • Audit en monitoring in de keten: Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the Management Board - Sustainability - Risk Management
 • Klachtenafhandeling: In 2011 was dit niet van toepassing: er zijn geen procedures gestart.

15.2

Bevat de verantwoordingsinformatie een expliciete beschrijving hoe de organisatie omgaat met toeleveranciers die zich niet houden aan interne of externe codes, en de omstandigheden waaronder de organisatie de relatie met de toeleverancier zou verbreken?

Ja

Report of the Management Board -Sustainability - Sustainabililty management approach ("We address our suppliers on their environmental and social behavior whenever we deem relevant and possible to such an extent that is acceptable for FMO. Applying a practice what we preach attitude")
Report of the Management Board -Sustainability - ESG action plans ("[...] we now aim to help improve our clients' ESG performance in a more concrete and practical way. For each action plan, we identify the most relevant ESG criteria, assess which criteria have been met and list the measures that need to be taken to meet those still outstanding. The ultimate goal of these measures is to mitigate a client’s ESG risks and if possible capitalize on ESG opportunities")

15.3

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting van de wijze waarop de organisatie participeert in samenwerkingsverbanden binnen de sector gericht op verantwoord ketenbeheer?

Ja

Report of the Management Board - Outlook 2012 - Partners
Report of the Management Board - Stakeholder Engagement
Report of the Management Board - Knowledge and Innovation

15.4

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting van de wijze waarop de organisatie betrokken is bij vormen van externe controle op verantwoord ketenbeheer (bijvoorbeeld deelname aan initiatieven gericht op keurmerken)?

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice

Resultaten

 

 

 

16

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de behaalde maatschappelijke resultaten?

Ja

About FMO - Sustainabile Development Impact
Report of the Management Board - Group Peformance - Development impact
Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluations results
Link: FMO evaluation results: http://www.fmo.nl/reports

16.1

Hoeveel maatschappelijke resultaten relevant voor de organisatie en/of de sector waarin de organisatie opereert worden in de verantwoordingsinformatie toegelicht?

Hoeveel maatschappelijke resultaten relevant voor de organisatie en/of de sector waarin de organisatie opereert worden in de verantwoordingsinformatie toegelicht?

Tenminste 4 maatschappelijke resultaten

Report of the Management Board - Group performance - Operational Highlights ("boosting food security and alleviating poverty")
Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability ("financing climate change initiatives en report on palm oil production")
Report of the Management Board - Sector Focus - Financial Institutions - ESG focus ("ground-breaking commitment to sustainable banking in Nigeria, boosting Turkish women's business")
Report of the Management Board - Sector Focus - Energy ("sustainable energy in Rwanda")

17

Geeft de verantwoordingsinformatie inzicht in (de financieel en niet-financieel) economische resultaten van de organisatie?

Ja

 • Financieel: Report of the Management Board - Group performance - Financial highlights, Report of the Management Board - Financial Results
 • Niet financieel: Report of the Management Board - Group Performance - Operational highlights, Report of the Management Board - Group Performance - Development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators

17.1

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op onderstaande niet-financiële economische aspecten van de bedrijfsvoering?

 • Innovatie (waaronder partnerships)
 • De preventie van omkoping en corruptie
 • Verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling
 • Socio-economische aspecten van investeringen, producten en diensten
 • Innovatie: Report of the Management Board - Knowledge and Innovation, Report of the Management Board - Outlook 2012 - Innovation and leadership, Report of the Management Board - Outlook 2012 - Partners, Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability
 • Omkoping en corruptie: Report of the Management Board - Risk Management - Strategic risks,  Report of the Management Board - Risk Management - Compliance and regulatory risks, Ant-Bribery & Corruption policy, link: http://www.fmo.nl/anti-bribery--corruption-statement
 • Kennisverspreiding: Report of the Management Board - Our People - Career development and training, Report of the Management Board - Knowledge and Innovation
 • Socio-economische aspecten: Report of the Management Board - Outlook 2012 - Development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators, Report of the Management Board - Development impact evaluation results

 17.2

Bevat de verantwoordingsinformatie kwantitatieve indicatoren met betrekking tot de onderstaande niet financiële economische aspecten van de bedrijfsvoering?

 • Verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling
 • Socio-economische aspecten van investeringen, producten en diensten
 • Verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling: Report of the Management Board - Our People - Career development and training
 • Socio-economische aspecten: Report of the Management Board - Outlook 2012 - Development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators, Report of the Management Board - Development impact evaluation results

18

Bevat de verantwoordingsinformatie economische doelstellingen van de bedrijfsvoering voor de komende periode?

Ja, tenminste één financiële en één niet-financiële doelstelling.

Report of the Management Board - Outlook 2012

19

Bevat de verantwoordingsinformatie kwantitatieve prestatie-indicatoren met betrekking tot milieugerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering?

Nee

Wel informatie over de vier categorieën, maar geen kwantitatieve indicatoren: Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint. 

Zie verder Our footprint: http://www.fmo.nl/our-footprint

 • Gecompenseerde emissies (CO2): About FMO - Key Figures, Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint
 • About FMO - Reporting policy and justification of choices made: "(...) our environmental and social impact is most affected by our investments and thus by our clients, rather than by our own work at our Hague office in the Netherlands where labor, environmental and social standards are already high"

20

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op het gevoerde milieubeleid van de organisatie?

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint
Our Footprint, link: http://www.fmo.nl/our-footprint
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Sustainability - Embedding ESG

21

Geeft de verantwoordingsinformatie inzicht in de milieudoelstellingen van de organisatie?

Ja, tenminste 2 milieu doelstellingen.

Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint (minder gebruik papier en energie, compensatie van CO-2-uitstoot, aanmoedigen van gebruik openbaar vervoer door medewerkers)
Our Footprint, link: http://www.fmo.nl/our-footprint
About FMO - Key Figures

22

Bevat de verantwoordingsinformatie kwantitatieve prestatie-indicatoren met betrekking tot sociale aspecten van de bedrijfsvoering?

 • Ja, tenminste 2 kwantitatieve sociale indicatoren van tenminste 1 van de onderstaande categorieën. 
 • Arbeidsomstandigheden, waaronder aspecten als veiligheid en gezondheid, letsel- en beroepsziektes, opleiding en training, diversiteit en ontplooiingsmogelijkheden

Arbeidsomstandigheden etc.: Report of the Management Board - Our People - Employee figures, Report of the Management Board - Our People - Diversity, Report of the Management Board - Our People - Career development and training, Report of the Management Board - Our People - Workplace health

23

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op het gevoerde sociale beleid van de organisatie?

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Our People

24

Geeft de verantwoordingsinformatie inzicht in de sociale doelstellingen van de organisatie?

Ja, tenminste 2 sociale doelstellingen.

Report of the Management Board - Our People - Diversity ("FMO strives to create an inclusive and diverse workforce" en "FMO is a signatory to the 'Talent to the Top' charter’, and aims to have 30% female representation among senior and middle managers by end-2012")
Report of the Management Board - Our People - Career development and training ("The [Personal Development Plan] aims to help staff assess the current stage of their career and set medium and long-term goals, supported by their managers and HR advisors")
Report of the Management Board - Our People - Workplace health ("FMO strives to offer a healthy working environment")

25

Geeft de verantwoordingsinformatie inzicht in de activiteiten van de organisatie met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid?

Ja, met behulp van een kwantitatieve onderbouwing.

Report of the Management Board - Sector focus ("Boosting Turkish women’s businesses")
Government Funds ("Social investment with a plus: FMO helps change lives in Latin America")

26

Welke van de onderstaande aspecten met betrekking tot het beleid ten aanzien van maatschappelijke betrokkenheid worden in de verantwoordingsinformatie toegelicht? Vink de desbetreffende aspecten aan en geef aan waar in de verantwoordingsinformatie deze aspecten terug te vinden zijn (vanaf 2 aspecten wordt een punt toegekend). (1 punt)

 • Vrijwilligerswerk
 • Specifieke maatschappelijke projecten, gericht op educatie, cultuur, techniek, welvaart, gezondheid of een ander thema, waaraan de organisatie zich voor langere tijd heeft verbonden
 • Maatschappelijke sponsoring
 • Vrijwilligerswerk: Report of the Management Board - Our People - Workplace health ("'Roparun' for cancer research")
 • Specifieke maatschappelijke projecten (een deel van FMO's diensten dienen naast een commerciele opbrengst tevens een maatschappelijk doel, voorbeelden zijn) : Emancipatie: Report of the Management Board - Sector focus ("Boosting Turkish women’s businesses"), Welvaart: Government Funds ("Social investment with a plus: FMO helps change lives in Latin America"), Techniek/infrastructuur: Report of the Management Board - Private Equity - Dealflow ("East Africa's Rift Valley Railways"), Klimaatverandering: Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability ("Boosting Investments in Sustainable Forestry and Forest Carbon Conference")
 • Maatschappelijke sponsoring: Report of the Management Board - Our People - Young Talent Program (sponsoring van 'Studenten Ondernemersprijs')

Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

 

 

 

27

Welke van de onderstaande aspecten ten aanzien van het onderliggende verslaggevingsbeleid en –proces voor maatschappelijke verslaggeving worden in de verantwoordingsinformatie toegelicht? Vink de desbetreffende aspecten aan en geef aan waar in de verantwoordingsinformatie deze aspecten terug te vinden zijn (vanaf 3 aspecten worden punten toegekend).

 • Gevolgde verslaggevingstandaarden of –richtlijnen (zoals GRI en RJ 400)
 • De selectie van de meest belangrijke prestatie-indicatoren
 • Methoden van meten, schatten en berekenen
 • Inherente beperkingen als gevolg van de methoden van meten, schatten en berekenen
 • De invloed van wijzigingen in definities en meetmethodes
 • Verslaggevingsstandaarden: About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Global Reporting Initiative (GRI)
 • Prestatie-indicatoren: About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Quality of data, About FMO - Sustainable development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators
 • Methoden van meten, schatten, berekenen: About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Quality of data, About FMO - Sustainable development impact, Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators
 • Inherente beperkingen:  Report of the Management Board - Group Performance - Quantitative indicators
 • Wijzigingen: About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Quality of data

28

Bevat de toelichting op het verslaggevingsbeleid een beschrijving van de reikwijdte van de verslaggeving, waarbij wordt aangeven over welke delen van de organisatie verslag wordt gedaan? Toelichting: Een verwijzing naar het financiële verslaggevingsbeleid volstaat niet. Ook een verwijzing naar een voetnoot bij een specifiek onderdeel (bijvoorbeeld een figuur of indicator) ter verduidelijking van de reikwijdte is onvoldoende.

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made
("This report covers all FMO’s activities globally on a consolidated company level")

 

Wordt in de toelichting op de reikwijdte specifiek aangegeven welke keuzes de organisatie heeft gemaakt in haar verslaggevingsbeleid ten aanzien van haar dochterondernemingen, deelnemingen, fusies, acquisities, het afstoten van ondernemingsonderdelen, outsourcing et cetera?

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made

29

Wordt uit de toelichting op het verslaggevingsbeleid duidelijk over welke periode de verantwoordingsinformatie betrekking heeft? Toelichting: Een verwijzing naar het financiële verslaggevingsbeleid volstaat niet. Ook een verwijzing naar een voetnoot bij een specifiek onderdeel (bijvoorbeeld een figuur of indicator) ter verduidelijking van de reikwijdte is onvoldoende.

Ja

Annual Report title ("Annual Report 2011")
About FMO - Reporting policy and justification of choices made
KPMG Auditor's Report

29.1

Wordt uit de toelichting op het verslaggevingsbeleid duidelijk welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van keteninformatie?

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint

 29.2

Wordt in de toelichting expliciet duidelijk gemaakt welke keuzes de organisatie heeft gemaakt in haar verslaggevingsbeleid ten aanzien van verslaggeving over onderaannemers, toeleveranciers en/of andere indirecte effecten?

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made
Report of the Management Board - Sustainability - Sustainability management approach
Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint

30

Is in de toelichting op het verslaggevingsbeleid informatie opgenomen over het al dan niet verifiëren van de maatschappelijke verslaggeving door een onafhankelijke, deskundige partij? Toelichting: deze vraag heeft betrekking op de toelichting op het verslaggevingsbeleid van de organisatie zelf, een verwijzing naar de verklaring van een onafhankelijke, deskundige partij over de betrouwbaarheid van de gepresenteerde verantwoordingsinformatie komt derhalve niet in aanmerking voor beantwoording van deze vraag.

Toelichting: deze vraag heeft betrekking op de toelichting op het verslaggevingsbeleid van de organisatie zelf, een verwijzing naar de verklaring van een onafhankelijke, deskundige partij over de betrouwbaarheid van de gepresenteerde verantwoordingsinformatie komt derhalve niet in aanmerking voor beantwoording van deze vraag. 

Ja, de toelichting op het verslaggevingsbeleid bevat informatie over:

De reikwijdte en diepgang van het onafhankelijke verificatieproces.

About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Assurance

Kwaliteitsgerichte criteria

 

 

 

Relevantie

 

 

 

31

Hoeveel organisatiespecifieke en/of sectorspecifieke aspecten met betrekking tot MVO worden in de verantwoordingsinformatie toegelicht?

Tenminste 6 aspecten

 • Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability ("Boosting Investments in Sustainable Forestry and Forest Carbon Conference")
 • Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
 • Report of the Management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
 • Report of the Management Board - Sustainability - Embedding ESG
 • Report of the Management Board - Sustainability - Reducing FMO's own footprint
 • Report of the Management Board - Sector Focus - Financial Institutions ("Boosting Turkish women’s businesses")
 • Report of the Management Board - Sector Focus - Energy ("Pioneering energy project in Rwanda")
 • Government Funds ("Social investment with a plus: FMO helps change lives in Latin America")

32

In hoeverre wordt de maatschappelijke verantwoordingsinformatie tijdig naar buiten gebracht?

De maatschappelijke verantwoordingsinformatie is uiterlijk vier maanden na het einde van de verslaggevingsperiode publiekelijk beschikbaar.

About FMO - Reporting policy and justification of choices made ("FMO rapporteert middels een geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag uiterlijk in April")

 32.1

De maatschappelijke verantwoordingsinformatie wordt gelijktijdig (of geïntegreerd) gepubliceerd met de financiële verslaggeving.

Ja

Toelichting: Er is sprake van geïntegreerde verslaggeving wanneer in het jaarverslag, naast financiële verantwoordingsinformatie, maatschappelijke verantwoordingsinformatie wordt opgenomen (in plaats van het publiceren van een afzonderlijk maatschappelijk verslag). Het opnemen van slechts een enkele alinea of paragraaf waarin in algemene termen de visie van de organisatie ten aanzien van MVO wordt toegelicht voldoet niet voor de kwalificatie ‘geïntegreerde verslaggeving’.

About FMO - Reporting policy and justification of choices made ("FMO rapporteert middels een geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag')

33

Bevat de maatschappelijke verantwoordingsinformatie cijfers uit voorgaande verslaggevingsperiodes zodat gebruikers in staat zijn de positie, ontwikkeling en de resultaten van de organisatie te vergelijken in de tijd?

Ja, vergelijkende cijfers uit één of meerdere verslaggevingsperiodes ten aanzien van tenminste 4 indicatoren.

About FMO - Key figures

34

Bevat de verantwoordingsinformatie praktijkbeschrijvingen (casussen) van maatschappelijke dilemma’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, waarin wordt aangegeven wat de visie van de organisatie is met betrekking tot deze maatschappelijke dilemma’s?  Toelichting: bij maatschappelijke dilemma’s kan worden gedacht aan nadelige effecten van de bedrijfsvoering op mens of milieu (externaliteiten), welke de organisatie beoogd te bestrijden.

Ja

Report of the Management Board - Sector Focus- Energy - Dilemmas
Report of the Management Board - Sector Focus- Housing - Dilemmas

34.1

Blijkt uit de praktijkbeschrijvingen welke tegenstrijdige stakeholderbelangen meespelen bij deze maatschappelijke dilemma's?

Ja

Report of the Management Board - Sector Focus- Energy - Dilemmas
Report of the Management Board - Sector Focus- Housing - Dilemmas

 34.2

Blijkt uit de praktijkbeschrijvingen dat de organisatie stakeholders heeft betrokken om te bepalen hoe de organisatie met deze maatschappelijke dilemma's om zou moeten gaan?

Ja

Report of the Management Board - Sector Focus- Energy - Dilemmas
Report of the Management Board - Sector Focus- Housing - Dilemmas

Duidelijkheid

 

 

 

35

Zijn in de verantwoordingsinformatie verwijzingen opgenomen om de onderlinge relatie tussen verschillende verslagen of elementen van externe verslaggeving duidelijk te maken? Let op: indien er sprake is van geïntegreerde verslaggeving, dient de vraag met “Ja” beantwoord te worden. Er is sprake van geïntegreerde verslaggeving wanneer in het jaarverslag, naast financiële verantwoordingsinformatie, maatschappelijke verantwoordingsinformatie wordt opgenomen (in plaats van het publiceren van een afzonderlijk maatschappelijk verslag). Het opnemen van slechts een enkele alinea of paragraaf waarin in algemene termen de visie van de organisatie ten aanzien van MVO wordt toegelicht, voldoet niet voor de kwalificatie ‘geïntegreerde verslaggeving’.

Ja

About FMO - Reporting policy and justification of choices made

36

Bevat de verantwoordingsinformatie een samenvatting van de belangrijkste resultaten op economisch, milieu en sociaal gebied in de verslaggevingsperiode? Toelichting: met een samenvatting wordt bedoeld, een beknopt, afgebakend, overzicht waarbij de lezer in één oogopslag inzicht heeft in een bepaald onderwerp. Verwijzingen naar diverse zinsneden als onderdeel van de tekst op diverse plaatsen in de verslaggeving voldoen niet.

Ja

About FMO - Key Figures
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Our People - Employee figures

36.1

Bevat de samenvatting een overzicht met kerncijfers van zowel economische, als milieu en sociale aspecten van de bedrijfsvoering?

Ja

About FMO - Key Figures

37

Bevat het verslag (de verslagen) een verklarende begrippenlijst en/of index (bijv. GRI-index) met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordingsinformatie?

 • Ja, een verklarende begrippenlijst
 • Ja, een index (bijvoorbeeld GRI)

Begrippen: Annexes - Other Information - List of abbreviations
GRI-index: Annexes - Other Information - GRI Table of content

37.1

Zijn in de begrippenlijst de definities van de belangrijkste maatschappelijke indicatoren opgenomen?

Nee

 

 37.2

Zijn in de index pagina- of hoofdstukverwijzingen opgenomen per relevant maatschappelijk onderwerp of indicator?

Ja

Contents

38

Hoeveel muisclicks is de maatschappelijke verantwoordingsinformatie van de homepage verwijderd?

Minder dan 3 muisclicks

1 tot 3 clicks

Betrouwbaarheid

 

 

 

39

Bevat het verslag een mening van experts of stakeholders over de inhoud van het beleid en/of de prestaties van de organisatie op het gebied van mens, milieu en samenleving? Let op: een assurance rapport komt niet in aanmerking voor beantwoording van deze vraag (zie vraag 40).

Nee

 

40

Bevat het verslag een verklaring van een onafhankelijke, deskundige partij (bijvoorbeeld een accountant) die de maatschappelijke verantwoordingsinformatie heeft geverifieerd? Let op: een verklaring van een accountant over enkel de financiële verantwoordingsinformatie voldoet niet.

Ja

KPMG Auditor's Report: de geintregreerde verklaring van KPMG inclusief hun mening over het GRI applicatie niveau

40.1

Geeft de verklaring van de onafhankelijke, deskundige partij inzicht in alle onderstaande punten?

Ja

 • Onderwerp van de onafhankelijke verificatie
 • De reikwijdte van het verificatieproces
 • Doelstelling van de onafhankelijke verificatie
 • De gebruikte toetsingscriteria (zoals GRI, RJ400)
 • De gehanteerde standaard(en) (zoals COS3410N, AA1000AS, ISAE3000)
 • De aard van de uitgevoerde werkzaamheden
 • De belangrijkste conclusiesKPMG Auditor's Report

 40.2

Heeft de verklaring betrekking op het gehele maatschappelijke verslag? Let op: bij geïntegreerde verslaggeving dient de verklaring betrekking te hebben op alle maatschappelijke verantwoordingsinformatie in het jaarverslag. Wanneer de verklaring betrekking heeft op een deel van de maatschappelijke verantwoordingsinformatie of enkele KPI’s is het antwoord ‘nee’.

Ja

KPMG Auditor's Report

41

Wat voor soort verklaring is door de onafhankelijke deskundige partij afgegeven bij de maatschappelijke verantwoordingsinformatie?

De verklaring bij de maatschappelijke verantwoordingsinformatie geeft een beperkte mate van zekerheid over alle maatschappelijke verantwoordingsinformatie.

KPMG Auditor's Report

Betrokkenheid van stakeholders

 

 

 

42

Wordt in de verantwoordingsinformatie benoemd welke partijen als stakeholders worden beschouwd?

Ja, er worden tenminste 3 organisaties of groepen expliciet benoemd die als stakeholder worden beschouwd.

Report of the Management Board - Stakeholder Engagement - Staholder engagement in practice

43

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting van de wijze waarop de organisatie de betrokkenheid van stakeholders waarborgt?

 • Ja, de verantwoordingsinformatie bevat een toelichting van de wijze waarop stakeholders zijn geïdentificeerd en geselecteerd.
 • Ja, de verantwoordingsinformatie bevat een toelichting van de wijze waarop een dialoog is gevoerd met stakeholders.
 • Ja, de verantwoordingsinformatie bevat een toelichting op de uitkomsten van de dialoog met stakeholders.
 • Ja, de verantwoordingsinformatie bevat een toelichting van de wijze waarop de onderneming de uitkomsten van de stakeholdersdialoog gebruikt, en welk effect dit heeft gehad op het beleid en de activiteiten van de organisatie.

Report of the Management Board - Stakeholder Engagement

44

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting van de wijze waarop bij de bepaling van de inhoud en inrichting van de maatschappelijke verslaggeving rekening is gehouden met de informatiebehoefte van stakeholders?

Ja, een algemene toelichting.

About FMO - Reporting policy and justification of choices made - Manner of reporting

44.1

Wordt in het verslag een toelichting gegeven hoe keuzes bij de inrichting van maatschappelijke verslaggeving zijn afgestemd op de informatiebehoefte van stakeholders?

 Nee

 

45

Blijkt uit de verantwoordingsinformatie de betrokkenheid van stakeholders bij specifieke maatschappelijke aspecten van ondernemen?

 • Ja, de verantwoordingsinformatie refereert aan een dialoog met stakeholders over voor de organisatie relevante maatschappelijke onderwerpen.
 • Ja, de verantwoordingsinformatie refereert aan een dialoog met stakeholders over de rol van de organisatie in de keten.
 • Ja, de verantwoordingsinformatie refereert aan een dialoog met stakeholders over tenminste drie organisatiespecifieke of sectorspecifieke aspecten.

Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
Report of the Management Board - Outlook 2012 - Partners
Report of the Management Board - Stakeholder Engagement
Report of the Management Board - Knowledge and Innovation

46

Draagt de organisatie in de maatschappelijke verslaggeving een visie uit gericht op het creëren van bewustzijn of begrip bij stakeholders omtrent relevante maatschappelijke thema’s?

Ja

Report of the Management Board - Sustainability - Innovations in sustainability
Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans
Report of the Management Board - Sustainability - Improving corporate governance in practice
Report of the Management Board - Outlook 2012 - Partners
Report of the Management Board - Stakeholder Engagement
Report of the Management Board - Knowledge and Innovation

47

Bevat het verslag contactinformatie?

Ja

About FMO - Contact Us

47.1

Wordt de lezer uitgenodigd een reactie te geven en wordt hem/haar concrete mogelijkheden aangeboden voor het plaatsen van deze reactie?

Ja

About FMO - Contact Us

Contextuele samenhang

 

 

 

48

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op het beleid van de organisatie met betrekking tot MVO in de bredere context van duurzame ontwikkeling?

 • Ja, het verslag bevat een toelichting op het effect van economische omstandigheden op het gevoerde maatschappelijk beleid.
 • Ja, het verslag bevat een toelichting op het effect van ontwikkelingen binnen de sector op het gevoerde maatschappelijke beleid.
 • Ja, het verslag bevat een toelichting op het effect van ontwikkelingen in de keten op het gevoerde maatschappelijk beleid.

About FMO - Vision and Mission
About FMO - Strategy
Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer
Report of the Management Board - Outlook 2012
Report of the Management Board - FMO in 2011
Report of the Management Board - Sector focus

49

Bevat de verantwoordingsinformatie een toelichting op de relatie tussen de algehele organisatiestrategie en de strategische prioriteiten en doelstellingen met betrekking tot MVO?

Ja, een specifieke toelichting in de context van tenminste twee van de onderstaande punten.

 • Verwachting ten aanzien van de eigen onderneming
 • Ontwikkelingen binnen de sector

About FMO
Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer
Report of the Management Board - Sector Focus

50

Worden in de verantwoordingsinformatie de behaalde maatschappelijke resultaten in verband gebracht met relevante interne en externe ontwikkelingen?

 • Ja, het verslag bevat een toelichting op de verbetering/verslechtering van de economische prestaties in de afgelopen verslaggevingsperiode, afgezet tegen ontwikkelingen op mondiaal, regionaal of lokaal niveau.

 • Ja, in het verslag worden de behaalde maatschappelijke resultaten in de context van externe informatie geplaatst
  (waaronder ratings, benchmarks, trendanalyses, best practices).
 • Economische prestaties: Report of the Management Board - From the Chief Executive Officer, Report of the Management Board - FMO in 2011
 • Maatschappelijke resultaten: Report of the Management Board - Group Performance - Development impact, Report of the Management Board - Sustainability - ESG action plans, Report of the Management Board - Sustainability - Development impact evaluation results